Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van www.ictadvies.net.

Algemeen

Het gebruik van ICTAdvies.nl betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden en reglementen van de gebruiker.

Doel van de website

Alle gegevens en informatie op de website zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan ICTAdvies niet garanderen dat de inhoud van de informatie correct is.

Aansprakelijkheid

ICTAdvies is op geen enkele manier, direct of indirect, aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker van de website en/of derden ondervind als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van ICTAdvies. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder inbegrepen, tekst, vormgeving, plaatjes, logo’s en geluid, behoren toe aan ICTAdvies of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICTAdvies mag de  inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook worden gebruikt.

Koppeling van en naar websites van derden

ICTAdvies draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website van ICTAdvies. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor aanvullende informatie ten behoeve van de gebruiker. ICTAdvies aanvaardt in dit verband geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICTAdvies is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan ICTAdvies verstrekte gegevens vanuit de website, via mail of webformulier, zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Tenzij expliciet anders door de gebruiker kenbaar wordt gemaakt. Verstrekte gegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld, na overleg en met goedkeuring van de leverancier van die gegevens of anders indien dit volgens wetgeving is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houdend met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Wijzigingen van de website en deze voorwaarden

ICTAdvies behoudt zich het recht voor om de vorm en gehele content van de website inclusief deze disclaimer zonder nadere kennisgeving te mogen wijzigen. Deze wijzigingen zijn direct na publiceren op de website van kracht.